Reading Plan

 

 

 

 

JANUARY

-(1)- Gen. 1,2, Luke 1  -(2)- Gen. 3-5; Luke 2  -(3)- Gen. 6-8; Luke 3  -(4)- Gen. 9-11; Luke 4  -(5)- Gen. 12-14; Luke 5  -(6)- Gen. 15-17; Luke 6  -(7)- Gen. 18,19; Ps. 3; Luke 7  -(8)- Gen. 20-22; Luke 8  -(9)- Gen. 23,24; Luke 9  -(10)- Gen. 25,26; Ps. 6; Luke 10  -(11)- Gen. 27, 28; Ps. 4; Luke 11  -(12)- Gen. 29, 30; Luke 12  -(13)- Gen. 31-33; Luke 13  -(14)- Gen. 34-36; Luke 14  -(15)- Gen. 37, 38; Ps. 7; Luke 15  -(16)- Gen. 39-41; Luke 16  -(17)- Gen. 42,43; Ps. 5; Luke 17  -(18)- Gen. 44-46; Luke 18  -(19)- Gen. 47, 48; Ps. 10; Luke 19
-(20)- Gen. 49,50; Ps. 8; Luke 20  -(21)- Ex. 1,2; Ps. 88; Luke 21  -(22)- Ex. 3-5; Luke 22  -(23)- Ex. 6-8; Luke 23  -(24)- Ex. 9-11; Luke 24 -(25)- Ex. 12,13; Ps. 21; Acts 1  -(26)- Ex. 14-16; Acts 2  -(27)- Ex. 17-20; Acts 3  -(28)- Ex. 21,22; Ps. 12; Acts 4  -(29)- Ex. 23,24; Ps. 14; Acts 5  -(30)- Ex. 25-27; Acts 6  -(31)- Ex. 28,29; Acts 7

FEBRUARY

-(1)- Ex. 30-32; Acts 8  -(2)- Ex. 33,34; Ps. 16; Acts 9  -(3)- Ex. 35,36; Acts 10  -(4)- Ex. 37,38; Ps. 19; Acts 11  -(5)- Ex. 39,40; Ps. 15; Acts 12  -(6)- Lev. 1-3; Acts 13  -(7)- Lev. 4-6; Acts 14  -(8)- Lev. 7-9; Acts 15  -(9)- Lev. 10-12; Acts 16  -(10)- Lev. 13,14; Acts 17  -(11)- Lev. 15-17; Acts 18  -(12)- Lev. 18,19; Ps. 13; Acts 19  -(13)- Lev. 20-22; Acts 20  -(14)- Lev. 23,24; Ps. 24; Acts 21  -(15)- Lev. 25; Ps. 25-26; Acts 22  -(16)- Lev. 26,27; Acts 23  -(17)- Num. 1,2; Acts 24  -(18)- Num. 3,4; Acts 25  -(19)- Num. 5,6; Ps. 22; Acts 26  -(20)- Num. 7; Ps. 23; Acts 27  -(21)- Num. 8,9; Acts 28  -(22)- Num. 10,11; Ps. 27; Mark 1  -(23)- Num. 12,13; Ps. 90; Mark 2  -(24)- Num. 14-16; Mark 3  -(25)- Num. 17,18; Ps. 29; Mark 4  -(27)- Num. 19,20; Ps. 28; Mark 5  -(28)- Num. 21-23; Mark 6,7  -(29)- Num. 24-27; 1 Cor. 13

MARCH

-(1)- Num. 28,29; Mark 8  -(2)- Num. 30,31; Mark 9  -(3)- Num. 32,33; Mark 10  -(4)- Num. 34-36; Mark 11  -(5)- Deut. 1,2; Mark 12  -(6)- Deut. 3,4; Ps. 36; Mark 13  -(7)- Deut. 5,6; Ps. 43; Mark 14  -(8)- Deut. 7-9; Mark 15  -(9)- Deut. 10-12; Mark 16  -10)- Deut. 13-15; Gal. 1  -(11)- Deut. 16-18; Ps. 38; Gal. 2  -(12)- Deut. 19-21; Gal. 3  -(13)- Deut. 22-24; Gal. 4  -(14)- Deut. 25-27; Gal. 5  -(15)- Deut. 28,29; Gal. 6  -(16)- Deut. 30,31; Ps. 40; 1 Cor. 1  -(17)- Deut. 32-34; 1 Cor. 2  -(18)- Josh. 1,2; Ps. 37, 1 Cor. 3  -(19)- Josh. 3-6; 1 Cor. 4  -(20)- Josh. 7,8; Ps. 69; 1 Cor. 5  -(21)- Josh. 9-11; 1 Cor. 6  -(22)- Josh. 12-14; 1 Cor. 7  -(23)- Josh. 15-17; 1 Cor. 8  -(24)- Josh. 18-20; 1 Cor. 9  -(25)- Josh. 21,22; Ps. 47; 1 Cor. 10  -(26)- Josh. 23,24; Ps. 44; 1 Cor. 11  -(27)- Judg. 1-3; 1 Cor. 12  -(28)- Judg. 4,5; Ps. 39,41; 1 Cor. 13  -(29)- Judg. 6,7; Ps. 52; 1 Cor. 14  -(30)- Judg. 8; Ps. 42; 1 Cor. 15  -(31)- Judg. 9,10; Ps. 49; 1 Cor. 16


APRIL

-(1)- Judg. 11,12; Ps. 50; 2 Cor.1  -(2)- Judg. 13-16; 2 Cor. 2  -(3)- Judg. 17, 18; Ps. 89; 2 Cor. 3  -(4)- Judg. 19-21; 2 Cor. 4  -(5)- Ruth 1,2; Ps. 53,61; 2 Cor. 5  -(6)- Ruth 3,4; Ps. 64,65; 2 Cor 6  -(7)- 1 Sam. 1,2, Ps. 66; 2 Cor. 7  -(8)- 1 Sam 3-5; Ps. 77;2 Cor. 8  -(9)- 1 Sam 6,7; Ps. 72; 2 Cor. 9  -(10)- 1 Sam. 8-10; 2 Cor. 10  -(11)- 1 Sam 11,12; 1 Chr. 1;2 Cor. 11  -(12)- 1 Sam 13; 1 Chr. 2,3; 2 Cor. 12  -(13)- 1 Sam 14; 1 Chr. 4; 2 Cor. 13  -(14)- 1 Sam 15,16; 1 Chr. 5; Mt. 1  -(15)- 1 Sam 17; Ps. 9; Mt. 2  -(16)- 1 Sam. 18; 1 Chr. 6; Ps. 11; Mt.3  -(17)- 1 Sam. 19;1 Chr. 7; Ps. 59; Mt.4  -(18)- 1 Sam. 20;21; Ps. 34; Mt.5  -(19)- 1 Sam. 22; Ps. 17;35; Mt. 6  -(20)- 1 Sam. 23; Ps. 31;54 Mt. 7  -(21)- 1 Sam. 24; Ps. 57-58; Chr. 8; Mt. 8  -(22)- 1 Sam. 25, 26; Ps. 63; Mt. 9  -(23)- 1 Sam. 27; Ps. 141 Chr. 9; Mt. 10  -(24)- 1 Sam. 28,29; Ps. 109; Mt. 11  -(25)- 1 Sam. 30,31; 1 Chr. 10; Mt.12  -(26)- 2 Sam. 1; Ps. 140; Mt. 13  -(27)- 2 Sam. 2; 1 Chr. 11; Ps. 142; Mt. 14  -(28)- 2 Sam. 3; 1 Chr. 12; Mt. 15  -(29)- 2 Sam. 4,5; Ps. 139; Mt. 16  -(30)- 2 Sam. 6; 1 Chr. 13; Ps. 68; Mt. 17

 

MAY

-(1)- 1 Chr. 14;15; Ps. 132; Mt. 18  -(2)- 1 Chr. 16; Ps. 106; Mt. 19  -(3)- 2 Sam. 7; 1 Chr. 17; Ps. 2; Mt.20  -(4)- 2 Sam. 8,9; 1 Chr. 18,19; Mt. 21  -(5)- 2 Sam. 10;1 Chr.20; Ps. 20; Mt. 22  -(6)- 2 Sam. 11,12; Ps. 51, Mt. 23  -(7)- 2 Sam. 13,14; Mt. 24  -(8)- 2 Sam. 15,16; Ps. 32; Mt. 25  -(9)- 2 Sam. 17; Ps. 71; Mt. 26  -(10)- 2 Sam. 18; Ps. 56; Mt. 27  -(11)- 2 Sam. 19,20; Ps. 55; Mt. 28  -(12)- 2 Sam. 21-23; 1 Th. 1.  -(13)- 2 Sam. 24; 1 Chr. 21; Ps. 30; 1 Th. 2  -(14)- 1 Chr. 22-24; 1 Th. 3  -(15)- 1 Chr. 25-27; 1 Th. 4  -(16)- 1 Ki. 1; 1 Chr. 28; Ps. 91; 1 Th. 5  -(17)- 1 Ki. 2; 1 Chr. 29; Ps. 95; 2 Th. 1  -(18)- 1 Ki. 3; 2 Chr. 1; Ps. 78; 2 Th. 2  -(19)- 1 Ki. 4,5; 2 Chr. 2; Ps. 101; 2 Th. 3  -(20)- 1 Ki. 6; 2 Chr. 3; Ps. 97; Rom. 1  -(21)- 1 Ki. 7; 2 Chr. 4; Ps. 98; Rom. 2  -(22)- 1 Ki. 8; 2 Chr. 5; Ps. 99; Rom. 3  -(23- 2 Chr. 6,7; Ps. 135; Rom. 4  -(24)- 1 Ki. 9; 2 Chr. 8; Ps. 136; Rom. 5  -(25)- 1 Ki. 10, 1, 1;2 Chr. 9; Rom. 6  -(26)- Prov. 1-3; Rom. 7  -(27)- Prov. 4-6; Rom 8  -(28)- Prov. 7-9; Rom. 9  -(29)- Prov. 10-12; Rom. 10  -(30)- Prov. 13-15; Rom. 11  -(31)- Prov. 16-18; Rom. 12

 

JUNE

-(1)- Prov. 19-21; Rom. 13 -(2)- Prov. 22-24; Rom. 14 -(3)- Prov. 25-27; Rom. 15 -(4)- Prov. 28-29; Ps. 60; Rom. 16 -(5)- Prov. 30,31; Ps. 33; Eph. 1 -(6)- Ecc. 1-3; Ps. 45; Eph. 2 -(7)- Ecc. 4-6; Ps. 18; Eph. 3 -(8)- Ecc. 7-9; Eph. 4 -(9)- Ecc. 10-12; Ps. 94; Eph. 5 -(10)- Song 1-4; Eph. 6 -(11)- Song 5-8; Phil. 1 -(12)- 1 Ki. 12, 2 Chr. 10,11; Phil. 2 -(13)- 1 Ki. 13,14; 2 Chr. 12; Phil. 3 -(14)- 1 Ki. 15; 2 Chr. 13,14; Phil. 4 -(15)- 1 Ki. 16;2 Chr. 15;16; Col. 1 -(16)- 1 Ki. 17-19; Col. 2 -(17)- 1 Ki. 20,21; 2 Chr. 17; Col. 3 -(18)- 1 Ki. 22; 2 Chr. 18,19; Col. 4 -(19)- 2 Ki. 1-3; Ps. 82; 1 Tim. 1 -(20)- 2 Ki. 4,5; Ps. 83;1. Tim. 2 -(21)- 2 Ki. 6,7; 2 Chr. 20;1 Tim. 3 -(22)- 2 Ki. 8,9; 2 Chr. 21; 1 Tim. 4 -(23)- 2 Ki. 10; 2 Chr. 22,23; 1 Tim. 5 -(24)- 2 Ki. 11,12; 2 Chr. 24; 1 Tim. 6 -(25)- Joel 1-3; 2 Tim. 1 -(26)- Jon. 1-4; 2 Tim. 2 -(27)- 2 Ki. 13,14; 2 Chr. 25; 2 Tim. 3 -(28)- Amos 1-3; Ps. 80; 2 Tim. 4 -(29)- Amos 4-6; Ps. 86; Tit. 1 -(30)- Amos 7-9; Ps. 104; Tit. 2

 

JUL

-(1)- Is. 1-3; Tit. 3 -(2)- Is. 4,5; Ps. 115,116; Jude -(3)- Is. 6,7; 2 Chr. 26,27; Philem. -(4)- 2 Ki. 15,16; Hos. 1; Heb. 1 -(5)- Hos. 2-5; Heb. 2 -(6)- Hos. 6-9; Heb. 3 -(7)- Hos. 10-12; Ps. 73; 1 Heb. 4 -(8)- Hos. 13-14; Ps. 100, 102; Heb 5 -(9)- Mic. 1-4; Heb. 6 -(10)- Mic. 5-7; Heb. 7 -(11)- Is. 8-10; Heb. 8 -(12)- Is. 11-14; Heb. 9 -(13)- Is. 15-18; Heb. 10 -(14)- Is. 19-21; Heb. 11 -(15)- Is. 22-24; Heb. 12 -(16)- Is. 25-28; Heb. 13 -(17)- Is. 29-31; Jas 1 -(18)- Is. 32-35; Jas 2 -(19)- 2 Ki. 17; 2 Chr. 28; Ps. 46; Jas. 3 -(20)- 2 Chr. 29-31; Jas. 4 -(21)- 2 Ki. 18,19; 2 Chr. 32; Jas. 5 -(22)- Is. 36,37; Ps. 76; 1 Pet. 1 -(23)- 2 Ki. 20; Is. 38,39; Ps. 75; 1 Pet. 2 -(24)- Is. 40-42; 1 Pet. 3 -(25)- Is. 43-45; 1 Pet. 4 -(26)- Is. 46-49; 1 Pet. 5 -(27)- Is. 50-52; Ps. 92; 2  Pet. 1 -(28)- Is. 53-56; 2 Pet. 2 -(29)- Is. 57-59; Ps. 103; 2 Pet. 3 -(30)- Is. 60-62; Jn. 1. -(31)- Is. 63, 64; Ps. 107, Jn. 2

AUGUST

-(1)- Is. 65,66; Ps. 62; Jn. 3 -(2)- 2 Ki. 21; 2 Chr. 33, Jn. 4 -(3)- Nah. 1-3; Jn. 5 -(4)- 2 Ki. 22; 2 Chr. 34; Jn. 6 -(5)- 2 Ki. 23; 2 Chr. 35; Jn. 7 -(6)- Hab. 1-3; Jn. 8 -(7)- Zeph. 1-3; Jn. 9 -(8)- Jer. 1,2; Jn. 10 -(9)- Jer. 3,4; Jn. 11 -(10)- Jer. 5,6; Jn. 12 -(11)- Jer. 7-9; Jn. 13 -(12)- Jer. 10-12; Jn. 14 -(13)- Jer. 13-15; Jn. 15 -(14)- Jer. 16,17; Ps. 96; Jn. 16 -(15)- Jer. 18-20; Ps. 93; Jn. 17 -(16)- 2 Ki. 24; Jer. 22; Ps. 112; Jn. 18 -(17)- Jer. 23,25; Jn. 19 -(18)- Jer. 26,35,36; Jn. 20 -(19)- Jer. 45-47; Ps. 105; Jn. 21 -(20)- Jer. 48,49; Ps. 67; 1 Jn. 1 -(21)- Jer. 21,24,27; Ps. 118; 1 Jn. 2 -(22)- Jer. 28-30; 1 Jn. 3 -(23)- Jer. 31,32; 1 Jn. 4 -(24)- Jer. 33,34; Ps. 74; 1 Jn. 5 -(25)- Jer. 37-39; Ps. 79; 2 Jn. -(26)- Jer. 50,51; 3 Jn. -(27)- Jer. 52; Rev. 1; Ps. 143,144 -(28)- Ezek. 1-3; Rev. 2 -(29)- Ezek. 4-7; Rev. 3 -(30)- Ezek. 8-11; Rev. 4 -(31)- Ezek. 12-14; Rev. 5

 

SEPTEMBER

-(1)- Ezek. 15,16; Ps. 70; Rev. 6 -(2)- Ezek. 17-19; Rev. 7 -(3)- Ezek. 20,21; Ps. 111; Rev. 8 -(4)- Ezek. 22-24; Rev. 9 -(5)- Ezek. 25-28; Rev. 10 -(6)- Ezek. 29-32; Rev. 11 -(7)- 2 Ki. 25; 2 Chr. 36; Jer. 40,41; Rev. 12 -(8)- Jer. 42-44; Ps. 48; Rev. 13 -(9)- Lam. 1,2; Obad.; Rev. 14 -(10)- Lam. 3-5; Rev. 15 -(11)- Dan. 1,2; Rev. 16 -(12)- Dan. 3,4; Ps. 81; Rev. 17 -(13)- Ezek. 33-35; Rev. 18 -(14)- Ezek. 36, 37, Ps. 110; Rev. 19 -(15)- Ezek. 38,39; Ps. 145; Rev. 20 -(16)- Ezek. 40,41; Ps. 128; Rev. 21 -(17)- Ezek. 42-44; Rev. 22 -(18)- Ezek. 45,46; Lk. 1 -(19)- Ezek. 47,48; Lk. 2 -(20)- Dan. 5,6; Ps. 130; Lk. 3 -(21)- Dan. 7,8; Ps. 137; Lk. 4 -(22)- Dan. 9,10; Ps. 123; Lk. 5 -(23)- Dan. 11,12; Lk. 6 -(24)- Ezra 1; Ps. 84,85; Lk. 7 -(25)- Ezra 2,3; Lk. 8 -(26)- Ezra 4; Ps. 113, 127; Lk. 9 -(27)- Hag. 1,2; Ps. 129; Lk. 10 -(28)- Zech. 1-3; Lk. 11 -(29)- Zech. 4-6; Lk. 12 -(30)- Zech. 7-9; Lk. 13

 

OCTOBER

-(1)- Zech. 10-12;Ps. 126; Lk. 14 -(2)- Zech. 13-14; Ps.147; Lk. 15 -(3)- Ezra 5,6; Ps. 138; Lk. 16 -(4)- Est. 1,2; Ps. 150; Lk.17 -(5)- Est. 3-8; Lk.18 -(6)- Est. 9-10; Lk.19 -(7)- Ezra 7,8; Lk. 20 -(8)- Ezra 9,10; Ps. 131; Lk. 21 -(9)- Neh. 1,2; Ps. 133,134, Lk. 22 -(10)- Neh. 3.4; Lk. 23 -(11)- Neh. 5,6; Ps. 146; Lk. 24 -(12)- Neh. 7,8; Acts 1 -(13)- Neh. 9,10; Acts 2 -(14)- Neh. 11,12; Ps. 1; Acts 3 -(15)- Neh. 13; Mal. 1,2; Acts 4 -(16)- Mal. 3,4; Ps. 148; Acts 5 -(17)- Job 1,2; Acts 6,7 -(18)- Job 3,4; Acts 8,9 -(19)- Job 5; Ps. 108; Acts 10,11 -(20)- Job 6-8; Acts 12 -(21)- Job 9,12; Acts 13,14 -(22)- Job 11,12; Acts 15,16 -(23)- Job 13,14; Acts 17,18 -(24)- Job 15, Acts 19,20 -(25)- Job 16, Acts 21-23 -(26)- Job 17; Acts 24-26 -(27)- Job 18; Ps. 114, Acts. 27,28 -(28)- Job 19; Mk. 1,2 -(29)- Job 20; Mk. 3,4 -(30)- Job 21; Mk. 5,6 -(31)- Job 22; Mk. 7,8

 

NOVEMBER

-(1)- Ps. 121; Mk. 9,10 -(2)- Job 23,24; Mk. 11,12 -(3)- Job 25; Mk. 13,14 -(4)- Job 26,27, Mk. 15,16 -(5)- Job 28,29; Gal. 1,2 -(6)- Job 30; Ps. 120; Gal. 3,4 -(7)- Job 31,32; Gal 5,6 -(8)- Job 33; 1 Cor 1-3 -(9)- Job 34;1 Cor. 7-8 -(10)- Job 35,36;1 Cor 7-8 -(11)- Ps. 122;1 Cor. 9-11 -(12)- Job 37, 38;1 Cor. 12 -(13)- Job 39,40; 1 Cor. 13,14 -(14)- Ps. 149; 1 Cor. 15,16 -(15)- Job 41,42; 2 Cor. 1,2 -(16)- 2 Cor. 3-6 -(17)- 2 Cor. 7-10 -(18)- Ps. 124; 2 Cor. 11-13 -(19)- Mt. 1-4 -(20)- Mt. 5-7 -(21)- Mt. 8-10 -(22)- Mt. 11-13 -(23)- Mt. 14-16 -(24)- Mt. 17-19 -(25)- Mt. 20-22 -(26)- Mt. 23-25 -(27)- Ps. 125; Mt. 26,27 -(28)- Mt. 28; 1 Th. 1-3 -(29)- 1 Th. 4,5; 2 Th. 1-3 -(30)- Rom. 1-4

 

DECEMBER

-(1)- Rom. 5-8 -(2)- Rom. 9-12 -(3)- Rom. 13-16 -(4)- Eph. 1-4 -(5)- Eph. 5,6; Ps. 119:1-80 -(6)- Phil. 1-4 -(7)- Col. 1-4 -(8)- 1 Tim. 1-4 -(9)- 1 Tim. 5,6; Tit. 1-3 -(10)- 2 Tim. 1-4 -(11)- Philem.; Heb. 1-4 -(12)- Heb. 5-8 -(13)- Heb. 9-11 -(14)- Heb. 12,13; Jude -(15)- Jas. 1-5 -(16)- 1 Pet. 1-5 -(17)- 2 Pet. 1-3; Jn. 1 -(18)- Jn. 2-4 -(19)- Jn. 5,6 -(20)- Jn. 7, 8 -(21)- Jn. 9-11 -(22)- Jn. 12-14 -(23)- Jn. 15-18 -(24)- Jn. 19-21 -(25)- 1 Jn. 1-5 -(26)- Ps. 117,119:81-176; 2 Jn.; 3 Jn. -(27)- Rev. 1-4 -(28)- Rev. 5-9 -(29)- Rev. 10-14 -(30)- Rev. 15-18 -(31)- Rev. 19-22

Location

211 West First South, suite C&D
Mesquite, NV. 89027
(Behind Ace Hardware)

Service Times

Sunday Service
10 a.m., and 6:00 p.m.

Wednesday Evening Bible Study
6:00 p.m.

Children's and Youth Ministry
available at all services
Call (702) 346-8558 for details
©2021 Living Waters Fellowship   |   All rights reserved